Dom in oprema

Čiščenje greznic

Človeške fekalije so eden izmed najpogostejših virov okužb, če nista skladiščenje in odvoz le-teh pravilno urejena. V preteklosti so nastali razni izbruhi bolezni prav zaradi slabega kanalizacijskega sistema. Tako so fekalije prehajale v pitno vodo, preko katere so se ljudje nato okužili. Človeške fekalije sestavljajo med drugim bakterije in virusi, ki povzročajo razne nalezljive bolezni. V današnjem času je tako za skladiščenje kot tudi odvoz ustrezno poskrbljeno – v večini je za fekalije poskrbljeno z ustreznim kanalizacijskim sistemom, medtem ko so greznice namenjene zbiranju fekalij pri stanovanjskih stavbah ali vikendih, ki nimajo javnega kanalizacijskega omrežja oz. ni možno postaviti niti male čistilne naprave. Dandanes greznice niso več betonirane, temveč se vkopljejo plastične greznice oz. postavijo male biološke čistilne naprave. Kljub temu lahko pride do najrazličnejših težav kot so npr. zamašeni odtoki, neprijetne vonjave v stanovanju in bližini greznice, zato je potrebno poskrbeti za redno čiščenje greznic (http://www.komunalnestoritve.si/ciscenje-greznic/ ). Po uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je predpisano, da je potrebno greznice in male čistilne naprave prazniti najmanj enkrat na tri leta oz. če je potrebno tudi večkrat. Pri čiščenju greznic je potrebno biti pozoren tudi na pravilno ravnanje z odpadnimi vodami in fekalijami. Blato in gošča se mora tako oddati v Centralno čistilno napravo, kjer se le-ta obdela in se ji zmanjša vsebnost strupov in okolju nevarnih snovi. Čiščenje greznic lahko prepustite podjetjem z registrirano komunalno dejavnostjo – javna ali zasebna podjetja, ali pa se opravila lotite sami. Čiščenje je urejeno z občinskim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, v katerem je določeno pravilno ravnanje z odpadki. V kolikor se odloka ne držimo, nas lahko doleti tudi kazen. Vsebina, ki se nahaja v greznici, spada med tekoče odpadke, katere odvoz lahko opravimo s pomočjo za to namenjenih cistern. Za pravočasno čiščenje in odvoz vsebine greznice je odgovoren vsak lastnik sam. V kolikor opravilo prepustite podjetju, ki se s tem ukvarja, imate s tem tudi določene stroške, vendar v zameno dobite potrdilo kot dokaz, da ste pravilno ravnali z odpadki. Kar niti ni tako slabo, saj vas lahko na domu obišče inšpektor. Zato pravilno ravnajte z odpadki in se izognite nepotrebnim kaznim ter naredite nekaj za čistejše okolje.

Dosti pomembnejša je živa voda!